Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W odpowiedzi na pozew o rozwód należy ustosunkować się do wniosków i twierdzeń powoda.
Należy więc wskazać w nim, mi.in. czy wyrażamy zgodę na rozwód bez orzekania o winie, czy wnosimy o orzeczenie przez sąd rozwodu z winy jednego lub obojga małżonków.
W odpowiedzi na pozew można również zawrzeć inne kwestie, takie jak dotyczące alimentów (na rzecz małżonka, dzieci), władzy rodzicielskiej (np. czy ma ona przysługiwać obojgu rodzicom, jednemu z nich – oraz w jakim zakresie), miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie, kontakty z nimi (w jaki sposób mają przebiegać, z jaką częstotliwością itp.), czy korzystania przez małżonków z mieszkania po rozwodzie.

Warto także pamiętać, że już w chwili wnoszenia odpowiedzi na pozew o rozwód stronie pozwanej przysługuje możliwość zgłoszenia innych żądań, wniosków, które mogą korzystnie wpłynąć na jego sytuację w postępowaniu o rozwód.
Strona uprawniona jest, w przypadku zaistnienia określonych przesłanek, do złożenia m.in. wniosku o zabezpieczenie alimentów (który po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd może przyczynić się do ich otrzymywania jeszcze przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy).
Może również wnosić o przesłuchanie świadków, składać dokumenty na poparcie swojego stanowiska.

 

Istotne jest także, aby odpowiedź na pozew spełniała określone wymogi formalne. Powinna zawierać, m.in. oznaczenie właściwego sądu, sygnatury sprawy, imion i nazwisk stron oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wnioski lub oświadczenia oraz fakty, na których je opieramy, ewentualnie dowody. Pismo należy własnoręcznie podpisać oraz wymienić załączniki.

 

W jakim terminie należy złożyć odpowiedź na pozew o rozwód?
Termin wyznaczony na wniesienie (wysłanie listem poleconym, złożenie w sądzie) liczony jest od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu. Najczęściej jest to 14 dni kalendarzowych.

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia odpowiedzi na pozew?
Należy pamiętać, iż całkowity brak złożenia odpowiedzi na pozew będzie mógł skutkować wydaniem przez sąd wyroku zaocznego. Sąd może wydać go także na posiedzeniu niejawnym (a więc bez wzywania stron do stawiennictwa na rozprawę w sądzie). Przyjmie wówczas za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach, które opisał w pozwie i kolejnych pismach procesowych, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 

Z tego względu szczególnie istotne jest, aby już na etapie sporządzania odpowiedzi na pozew właściwie przygotować swoje stanowisko w sprawie o rozwód, które następnie może przyczynić się do jej korzystnego dla nas zakończenia.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sporządzeniu odpowiedzi na pozew o rozwód, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka