DOZÓR ELEKTRONICZNY – NOWE PRZEPISY: KWIECIEŃ 2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rozszerzenie uprawnień dla skazanych ubiegających się o tzw. obrączkę/bransoletkę, tj. odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego, w tym przede wszystkim art. 43 la, obecnie osoby skazane na karę więzienia (pozbawienia wolności) mogą ubiegać się o odbywanie jej w warunkach domowych w znacznie większej ilości przypadków niż dotychczas.

 

Jednymi z powodów wejścia w życie nowych przepisów o dozorze elektronicznym było przepełnienie zakładów karnych, ale także zmiany w prawie karnym. W związku z tym, w ostatnim czasie coraz częściej pojawiały się slogany: „więźniowie opuszczą więzienia”, „skazani będą zwalniani z zakładów karnych”, „wypuszczanie więźniów z zakładów karnych i aresztów”, „więzienia przepełnione”. Zmiany te zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, a popierał je ekspert ds. więziennictwa dr Paweł Moczydłowski.

 

Dotychczas o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogły ubiegać się osoby skazane na karę nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy.

 

Zmiana przepisów o dozorze elektronicznym

Kto więc aktualnie może starać się o dozór elektroniczny?

Zgodnie ze zmianą z kwietnia 2024 roku, Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy

ALBO

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, a nie miała miejsca:

– recydywa,

– multirecydywa,

– wymierzenie kary w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,

– przestępstwo jako stałe źródło dochodu,

– działanie w grupie lub związku przestępczym,

– przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

 

Ponadto, tak samo jak dotychczas, spełnione muszą być dodatkowe warunki:

  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na wykonywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • w miejscu odbywania kary istnieją odpowiednie warunki techniczne umożliwiające jej wykonywanie w tym trybie.

 

Czy o dozór elektroniczny mogą starać się osoby, które nie rozpoczęły jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym?

Tak, skazanemu, który nie zaczął jeszcze odbywać kary pozbawienia wolności, można udzielić zezwolenia na jej odbycie w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia go w więzieniu.

 

Czy o dozór elektroniczny mogą starać się osoby, które rozpoczęły już wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym?

Tak, skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

 

Czy zawsze konieczna jest zgoda domowników na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich zamieszkiwania?

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody osób dorosłych zamieszkałych w miejscu planowanego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli wykonanie kary w tym trybie w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

 

Czy osobom, wobec których wydano kilka wyroków (wymierzono kilka kar pozbawienia wolności) przysługuje możliwość ubiegania się o dozór elektroniczny?

Tak, przepisy dotyczące dozoru elektronicznego stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno:

  • nieprzekraczających w sumie 1 roku i 6 miesięcy;
  • których suma jest niższa niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy;

– a żadna kara nie została orzeczona za przestępstwo popełnione w warunkach przewidzianych w art. 64 § 2 k.k. lub art. 64a k.k.

 

 

Pomimo jednak złagodzenia przepisów dotyczących dozoru elektronicznego, należy pamiętać, że uwzględnienie przez sąd wniosku w tym zakresie zależy od jego odpowiedniego uargumentowania, w tym przedstawienia stosownych okoliczności i dowodów za tym przemawiających. Z pewnością warto więc skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących dozoru elektronicznego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka