Nałożenie opłaty za pobyt członka rodziny w DPS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy można nałożyć opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny (ojca, matki itp.)?

Pobyt w DPSie podlega określonej opłacie. Zdarza się, że dana osoba jest do niego kierowana, pomimo iż nie posiada wystarczających środków na pokrycie jego kosztów. Wówczas pobyt ten finansowany jest z jej emerytury lub renty, ale tylko do 70% otrzymywanego świadczenia. Sama opłata natomiast zazwyczaj jest stosunkowo wysoka, co wiąże się z tym, iż najczęściej kierowanego do DPSu emeryta bądź rencisty na niego nie stać. Wtedy do pokrycia opłaty za pobyt zobowiązana jest rodzina pensjonariusza (najczęściej jego małżonek, dzieci).

 

Na jakiej podstawie ustala się opłatę za pobyt członka rodziny w DPSie?

Najpierw organ wysyła wezwanie, w którym zwraca się do osoby, na którą zamierza nałożyć opłatę do opisania swojej sytuacji dochodowej (otrzymywanego wynagrodzenia itp.).

Na tej podstawie DPS ustala wysokość opłaty za pobyt i przesyła osobie zobowiązanej umowę do podpisania.

W przypadku odmowy zawarcia umowy (nieodesłania jej, niepodpisania itp.) organ wydaje decyzję administracyjną, w której mimo to ustala wysokość opłaty.

 

Czy muszę płacić za pobyt członka rodziny w DPSie? Kto nie musi płacić za ten pobyt?

Możliwości zwolnienia od opłaty jest wiele. Należą do nich m.in.:

  • kryterium dochodowe – aby ponosić opłatę za pobyt w DPS, dochód zobowiązanego musi przekraczać 300% kryterium dochodowego (jest to kwota zmienna, w zależności od danego roku)
  • ponoszenie opłat za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia itp.
  • uzasadnione okoliczności, np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń
  • małżonkowie utrzymują się z jednego wynagrodzenia lub świadczenia
  • jeżeli osoba zobowiązana przebywała w rodzinie zastępczej, domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej pensjonariusza
  • jeżeli sąd wydał wyrok oddalający alimenty na rzecz rodzica (pensjonariusza)
  • jeżeli pensjonariusz był pozbawiony władzy rodzicielskiej i władzy tej nie przywrócono
  • jeżeli pensjonariusz był skazany za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę zobowiązanego, jego rodzeństwa lub rodzica

 

Warto zaznaczyć, iż nawet niespełnienie ww. przesłanek do zwolnienia może – w zależności od uzasadnionych okoliczności – prowadzić do zwolnienia lub obniżenia opłaty.

Z kolei nawet pomimo spełnienia którejś z nich, organ może (ale nie ma takiego obowiązku) zwolnić z opłaty.

 

Czy mogę odwołać się od decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt członka rodziny w DPSie?

Od decyzji w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – w terminie 30 dni.

 

Z tych względów szczególnie istotne jest odpowiednie przygotowanie argumentacji oraz dowodów, które przekonają organ o konieczności zwolnienia z opłaty za pobyt kogoś z rodziny w DPSie. Często bywa bowiem tak, że np. dziecko zobowiązane jest do płacenia za pobyt ojca lub matki w DPSie, mimo że od wielu lat nie utrzymuje z nim kontaktu, rodzic źle je traktował, nadużywał alkoholu, znęcał się nad nim, odszedł od rodziny itp.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii nałożenia opłaty za pobyt w DPS członka rodziny, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka