Odszkodowanie za błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomimo braku definicji ustawowej „błędu medycznego”, nazywanego także błędem lekarskim, błędem w sztuce lekarskiej, pod pojęciem tym rozumie się takie działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które spowodowało szkodę pacjenta. Dotyczy on zarówno niewłaściwie przeprowadzonego leczenia, jak i postawienia błędnej diagnozy.

Najczęściej wiąże się on z bólem fizycznym, koniecznością podjęcia odpowiedniego leczenia, podjęcia terapii, rehabilitacji, powodujące kolejne negatywne konsekwencje z punktu widzenia zdrowia i życia poszkodowanego.

Uzyskanie odszkodowania w związku z wystąpieniem błędu medycznego wiąże się zazwyczaj z długotrwałym procesem, mającym na celu ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

W zależności od rodzaju nieprawidłowości, możliwe jest dochodzenie odszkodowania od lekarza, pielęgniarki, placówki medycznej itp.

Działania podjęte wobec pacjenta podlegają dogłębnej ocenie pod względem ich zgodności z prawem, wiedzą medyczną i praktyką lekarską. Jeżeli w wyniku ich nieprawidłowości doszło do uszkodzenia ciała pacjenta bądź spowodowania rozstroju jego zdrowia, wówczas przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania.

 

Drogę do ubiegania się o odszkodowanie otwierają wszelkie rodzaje błędów w sztuce lekarskiej. Należą do nich, m.in.:

  • niewłaściwa diagnostyka – ma miejsce, kiedy postawiona zostanie błędna diagnoza co do stanu zdrowia pacjenta (np. nie zlecono odpowiednich badań, dokonano błędnej analizy posiadanych wyników badań), co w następstwie spowodowało lub mogło spowodować błędne leczenie;
  • niewłaściwie dobrane i zastosowane leczenie – dotyczy sytuacji, w której zastosowano złe leczenie (np. nieodpowiednie z punktu widzenia danej choroby, nadmiernie lub niedostatecznie ingerujące w organizm);
  • niewłaściwy przebieg leczenia – ma miejsce, gdy proces leczenia, pomimo właściwej diagnozy, przebiegał nieodpowiednio z punktu widzenia danej choroby;
  • niewłaściwa organizacja procesu leczenia – występuje w sytuacji zaniedbań organizacyjnych leczonej osoby przez placówkę medyczną (np. stosowanie nieodpowiedniego sprzętu, nieodpowiednia opieka sprawowana przez personel).

 

Co obejmuje odszkodowanie za błąd medyczny?

  • odszkodowanie – stanowiące zwrot rzeczywiście poniesionych strat i kosztów, powstałych wskutek błędu lekarskiego (w tym wydatków na leczenie i leki, rehabilitację, terapię, wizyty lekarskie, dojazdy do placówek medycznych itp.);
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – będące rekompensatą za powstałą krzywdę, ustalane indywidualnie w każdej sprawie, ze względu na okoliczności, w jakich doszło do popełnienia naruszenia, jego zawinienie bądź niezawinienie, skutki nim wywołane itp.;
  • wypłacane z góry świadczenie pieniężne na przyszłe koszty leczenia – w sytuacji potwierdzonej konieczności wykonania odpłatnego zabiegu, zakupu specjalistycznego sprzętu itp.;
  • rentę z tytułu tzw. zwiększonych potrzeb – stanowiące okresowo wypłacaną kwotę, przeznaczoną na regularnie ponoszone wydatki powstałe wskutek błędu medycznego (np. zakup stale przyjmowanych leków, rehabilitację, terapię, specjalistyczną opiekę);
  • rentę za utraconą (w całości lub części) zdolność do pracy – obejmuje utratę możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji.

 

W celu udowodnienia wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej szczególnie istotne jest gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Im większa ilość dokumentów potwierdzających stawiane twierdzenia, tym większe szanse na otrzymanie odszkodowania. Warto uzyskać m.in. historię choroby ze szpitala i poradni, wyniki badań, wykaz przepisanych lekarstw, jak również rachunki, faktury oraz inne dowody potwierdzające poniesienie określonych wydatków.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej błędu medycznego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka