Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór z omówieniem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Czy warto się od niej odwoływać? Jaki jest termin na odwołanie?

W niniejszym artykule dowiesz się, co powinno zawierać odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń i kiedy należy je złożyć. Publikujemy również uniwersalny wzór z omówieniem.

 

Powszechne są przypadki zaniżenia wysokości odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Ustalona przez nią kwota nie oznacza jednak, że trzeba się z nią godzić.

W niemalże każdym przypadku warto bowiem odwołać się od otrzymanej decyzji. Niczym wtedy nie ryzykujemy, a możemy zyskać.

 

Umową ubezpieczenia objęte są zdarzenia losowe, które doprowadziły do powstania szkody. Najczęściej szkoda ta powstaje wskutek wypadku (np. drogowego), zalania mieszkania, kradzieży itp. Posiadanie jej oznacza, że możemy dochodzić od ubezpieczalni odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ubezpieczyciel co do zasady ma wówczas 30 dni (w skomplikowanych sprawach – 60 dni) od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie na spełnienie świadczenia określonego w umowie (tj. wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia).

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel wydaje decyzję, w której może przyznać określoną kwotę odszkodowania lub nie uznać swojej odpowiedzialności za zdarzenia i odmówić wypłaty odszkodowania.

Od każdej z nich (także jeżeli kwota ta nas nie satysfakcjonuje) można się odwołać.

Wówczas ubezpieczalnia ponownie weryfikuje sprawę i przyznaje odszkodowanie wyższe niż w poprzedniej decyzji lub ponownie tego odmawia.

W dalszej kolejności przysługuje również możliwość skierowania sprawy do sądu.

 

Trzeba bowiem pamiętać, że ubezpieczalnie najczęściej zaniżają kwoty odszkodowań, wiedząc, że wiele osób nie zdecyduje się na odwołanie się lub wystąpienie do sądu.

 

Termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela:

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, tj. co do zasady przed upływem 3 lat.

 

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

– dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres,

– oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,

– miejscowość, datę sporządzenia odwołania,

– numer polisy, numer szkody,

– określenie żądanej kwoty,

– numer konta bankowego, na które ma zostać wpłacone odszkodowanie,

– uzasadnienie – powody, dla których nie zgadzamy się z decyzją (np. faktyczny wyższy koszt naprawy auta, wyższe koszty szkód itd.), dowody na ich potwierdzenie,

– podpis odwołującego się.

 

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela:

 

…..………………………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa ubezpieczyciela, adres)

Nr szkody: ……………………………………

Data szkody: ……………………………………

 

Poszkodowany (imię, nazwisko, adres): …………………………………

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA Z DNIA ………

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym składam odwołanie od decyzji z dnia ……………………………………..

W związku z powyższym, wzywam do zapłaty na moją rzecz następującej kwoty: ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.

Powyższe kwoty należy uiścić na rachunek bankowy nr: ……………………………..……………

 

Zgodnie  z art.  14  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

 

Uzasadnienie

Stosownie do art.  415 kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art.  822 kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

W niniejszej sprawie, winę za powstanie szkody ponosi sprawca szkody ………………………………, ubezpieczony w …………………………………………………. Wina sprawcy polegała na ……………………………………………………………………………………………… Wskutek niej doszło do wyrządzenia szkód: …………………, których wartość wynosi ……………… zł.

 

Z uwagi na ww. okoliczności, nie zgadzam się z treścią decyzji z dnia ………………………..

W związku z powyższym, wzywam do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, wskazanej we wstępie odwołania.

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające zasadność i wysokość moich roszczeń.

 

…………………………………………………

(podpis odwołującego się)

 

Zamieszczony wzór stanowi jedynie przykładową podstawę do sporządzenia odwołania. W zależności od okoliczności faktycznych sprawy, można zawrzeć w nim dodatkowe informacje i dowody, które mogą przyczynić się do uwzględnienia naszych roszczeń.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporządzeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka