Zadośćuczynienie za mobbing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną samoocenę odnoszącą się do przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Jakie zachowania mogą być uznane za mobbing?

Działania o charakterze mobbingu mogą przybierać wiele form. Należą do nich przede wszystkim:

– systematyczne krytykowanie wykonywanej pracy,
– groźby, nękanie telefoniczne, mailowe itp.,
– celowe unikanie rozmów z pracownikiem,
– izolowanie go od współpracowników,
– szerzenie negatywnych opinii na temat pracownika,
– publiczne wyśmiewanie kompetencji pracownika oraz ich podważanie,
– odbieranie pracownikowi prac i zadań zleconych wcześniej do wykonania,
– zlecanie pracownikowi zadań poniżej jego umiejętności i kwalifikacji,
– zlecanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika,
– przydzielenie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami itp.

 

Mobbing cechuje się działaniem uporczywym, długotrwałym, prowadzącym do obniżonego nastroju pracownika, wywoływaniem u niego stresu związanego z pracą, a także rozstrojem zdrowia.

 

Co robić w przypadku mobbingu?

W przypadku stania się ofiarą mobbingu, pracownikowi przysługują określone roszczenia:

 

1. Odszkodowanie za mobbing

W sytuacji gdy mobbing stał się przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, może on domagać się od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

2. Zadośćuczynienie za mobbing

Pracownik, u którego wkutek mobbingu doszło do rozstroju zdrowia może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Wysokość dochodzonego zadośćuczynienia nie wynika jednoznacznie z przepisów. Ustalana jest ona z uwzględnieniem rozmiaru doznanej krzywdy, uporczywości i długotrwałości stosowania mobbingu, wywołanego nim rozstroju zdrowia. Nie może jednak prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się pracownika.

3. Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Mobbing może także prowadzić do naruszenia dóbr osobistych. Będą to przykładowo: dobre imię pracownika, jego godność, cześć, wizerunek itp. Ich ochronę zapewniają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Inne roszczenia pracownika z tytułu mobbingu

Pracownik doświadczający mobbingu może żądać zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków. Taką czynnością może być zwłaszcza złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, w odpowiedniej formie, np. przeproszenie ofiary mobbingu na forum pracowników danego zakładu pracy. Poszkodowany może także dochodzić zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez niego cel społeczny.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku stosowania mobbingu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka