Odroczenie wykonania kary

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W polskim prawie karnym istnieje wyjątek od zasady, iż wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym. Jedną z przysługujących wówczas skazanemu możliwości jest instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Oznacza ona „odsunięcie” w czasie konieczności odbycia orzeczonej kary.

 

Kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Sąd może przychylić się do wniosku skazanego o odroczenie wykonania kary tylko w określonych przypadkach. Należą do nich przede wszystkim sytuacje, które w przypadku niezwłocznego pozbawienia wolności osoby skazanej spowodowałyby dla niej lub jej rodziny szczególnie negatywne konsekwencje.

 

Do przesłanek umożliwiających ubieganie się o odroczenie wykonania kary zaliczają się m.in..:

  • choroba psychiczna, która uniemożliwia odbycie kary,
  • inna ciężka choroba, która uniemożliwia odbycie kary,
  • ciąża,
  • samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • wystąpienie wobec skazanego lub jego rodzinny ciężkich konsekwencji pozbawienia wolności.

 

Katalog przesłanek umożliwiających odroczenie wykonania kary jest otwarty i zależy od całokształtu okoliczności faktycznych, podlegających ocenie sądu.

 

Innym przypadkiem, w którym sąd może orzec odroczenie wykonania kary jest przekroczenie liczby skazanych znajdujących się w zakładach karnych lub aresztach śledczych w skali kraju w stosunku do ogólnej pojemności tych zakładów.

 

Na jak długo może zostać odroczona kara pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres korzystania z tej instytucji nie może przekroczyć 1 roku lub 3 lat w przypadku, gdy odroczenie dotyczy kobiety ciężarnej lub osoby, która samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Jak wygląda okrestrwania odroczenia kary?

W trakcie trwania odroczenia sąd może zobligować skazanego do określonych czynności, np. znalezienia pracy, regularnego stawiennictwa we wskazanej jednostce policji bądź poddania się odpowiedniej terapii.

 

Sąd w każdej chwili może jednak odwołać odroczenie.

Taka sytuacja może nastąpić następujących w szczególności w przypadku:

  • ustania przyczyny, dla której zostało udzielone odroczenie,
  • skazany narusza porządek prawny,
  • skazany nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków,
  • skazany nie korzysta z odroczenia kary w celu, w jakim zostało mu ono udzielone.

 

Jak ubiegać się o odroczenie wykonania kary?

Skazany może ubiegać się o odroczenie wykonania kary poprzez złożenie stosownego wniosku. Szczególnie istotne jest jego odpowiednie uzasadnienie, mające przekonać sąd o zasadności odroczenia kary.

Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez sąd wydający wyrok skazujący w pierwszej instancji.

 

Koszt wniosku o odroczenie wykonania kary

Koszt wniosku odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wynosi 80 zł.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o odroczenie wykonania kary, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka